NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS – PUIKI GALIMYBĖ ĮPRASMINTI SAVO PROFESINĘ PATIRTĮ IR ANKSTESNIO MOKYMOSI PASIEKIMUS

2015-05-21
213

Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, universitetams iškilo naujas iššūkis – sudaryti sąlygas aukštojo mokslo siekti įvairaus amžiaus žmonėms ir padėti jiems prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių.

Aukštosios mokyklos išduotas diplomas patvirtina formalųjį išsimokslinimą ir valstybės pripažįstamą kvalifikaciją. Greta pagrindinių švietimo ir mokymo sistemų vyksta neformalusis mokymasis – asmens poreikius atliepiantis mokymasis (pvz., mokymasis masiniuose atviruose internetiniuose kursuose Massive Open Online Courses), profesinio tobulėjimo kursai, lavinimasis ir studijos, kurias baigus ne visuomet išduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas. Kasdieniame gyvenime, socialinės ir profesinės praktikos, stažuočių, netgi laisvalaikio metu vyksta asmens savaiminis mokymasis (arba kitaip – savišvieta, savimoka). Pripažįstama, kad dauguma dalykų yra daug efektyviau išmokstami neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, nes jie vyksta natūralioje aplinkoje ir geriausiai atliepia besimokančiojo poreikius. Kaip antai, visi žinome, kad užsienio kalbos geriausia mokytis ta kalba kalbančioje visuomenėje (šeimoje); praktinių įgūdžių įgyti – darbo vietoje, vadovaujant prityrusiam tos srities specialistui.
Vadovaudamiesi ilgametėmis formalaus švietimo tradicijomis dar labai sunkiai esame linkę pripažinti kitokioje aplinkoje įgyto mokymosi vertę. O juk praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet asmuo bendrųjų gebėjimų raiškos ir savaiminio mokymosi rezultatų pagrindu neturintis formalaus išsilavinimo (kvalifikacijos), kompetentingiau sugeba atlikti darbdavio įgaliojimus, nei tas, kuris turi išsilavinimą liudijantį dokumentą. Tačiau neturėdamas profesinėje veikloje įgytos kompetencijos įrodymų (diplomo), toks asmuo yra „blogesnėje“ kvalifikacinėje pozicijoje, jo mobilumas darbo rinkoje yra suvaržytas. Labai dažnai dokumentais negalima patvirtinti kompetencijos, jei asmuo įgijo formalią kvalifikaciją, tačiau profesinėje veikloje daugelį metų dirba išsilavinimą neatitinkantį darbą; mokėsi formaliuoju būdu, tačiau dėl kokios nors priežasties nebaigė studijų ir nelaikė kompetenciją patvirtinančio egzamino; faktiškai turi aukštesnę kompetenciją, nei rodo kvalifikaciją patvirtinantys diplomai ar kiti dokumentai.
Šias problemas galima išspręsti kreipiantis dėl neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais. Mūsų Universitete sukurtos sąlygos, leidžiančias įvertinti neformaliai ar savaiminiu įgytas kompetencijas, nereikalaujant formalaus mokymosi. Ši procedūra skirta suaugusiems, turintiems žinių ir įgūdžių, įgytų neakademinėje aplinkoje, dirbant, keliant kvalifikaciją, savanoriaujant, dalyvaujant įvairių organizacijų veikloje ir pan. Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų pripažinimo gali siekti kiekvienas suaugęs asmuo, kuris turi ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, kurioje siekia akademinių kreditų, gali pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą akademiniams kreditams, gali pademonstruoti turimas kompetencijas praktiškai ar laikydamas specialiai parengtus testus. To gali siekti ir studijuojantys bei norintys sutrumpinti savo studijų laiką. Neformaliai įgyti mokymosi pasiekimai (kompetencijos) įvertinami ir pripažįstami ASU vykdomose biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų srityse.
Asmenys, siekiantys savo turimų kompetencijų pripažinimo, turėtų kreiptis į Studijų kokybės ir inovacijų centrą (SKIC), kuris organizuoja ir koordinuoja neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procesą Universitete. Centro darbuotojai patirties įgijo ir neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo bei kompetencijų pripažinimo procedūras įdiegė, dalyvaudami projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“.
Pagrindinius dokumentus ir prašymo formą rasite Centro internetiniame puslapyje http://www.asu.lt/skic/lt/62160. Informacijos, nuo ko pradėti, ką ir kaip daryti, galite kreiptis į SKIC vyr. specialistę Daivą Pugevičienę (daiva.pugeviciene@asu.lt).
Tvirtai tikėdami, kad neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimas asmenims suteikia daugiau galimybių darbo rinkoje, didina profesinę savigarbą bei pasitikėjimą savimi, o darbdaviams suteikia tikslesnę informaciją apie darbo rinkos dalyvius, jų gebėjimą atitikti darbo ar profesijos reikalavimus, kviečiame registruotis ir siekti neformaliai įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo ASU.

Studijų kokybės ir inovacijų centras

Komentuok


Fakultetai